โครงการของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ปีงบประมาณ 2556

ที่

ชื่อโครงการ

ระยะเวลา

งบประมาณที่ขอ

งบประมาณที่ได้

1

ซ่อมบำรุงวัสดุและครุภัณฑ์ทางคณิตศาสตร์

กิจกรรมภาคเรียนที่ 2/55

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมดูแลรักษาซ่อมบำรุงวัสดุและครุภัณฑ์ทางคณิตศาสตร์ (128,000)

กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมจัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ  ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์  ( 333 ) (25,000)

กิจกรรมภาคเรียนที่ 1/56

กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมจัดซื้อสื่อการสอน

(5,000)

 

ภาคเรียนที่ 2/55

ภาคเรียนที่ 1/56

158,000

(153,000)

(5,000)

 

2

ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์

ภาคเรียนที่ 2/55

ภาคเรียนที่ 1/56

10,000

 

 

3

สัปดาห์ส่งเสริมพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์

ภาคเรียนที่ 1/56

10,000

 

4

ค่ายคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

ภาคเรียนที่ 1/56

5,000

 

รวมทั้งสิ้น

183,000